Bewoners kunnen zelf plan maken voor Burgum-West

Zaterdag 7 oktober 2023 is een optrommelbijeenkomst geweest om mensen in Burgum te activeren mee te doen aan de nieuwe gebiedsvisie voor Burgum-West/De Warren. Twee onafhankelijke procesbegeleiders, Gerbrich Dijkstra en Berend Henk Huizing, gaven in het Maxima Centrum in Burgum uitleg tijdens deze ‘optrommelbijeenkomst’.

Wat wordt er gedaan met de rapporten die er liggen? En kan écht iedereen die dat wil meewerken aan de nieuwe gebiedsvisie? Deze en andere vragen stonden zaterdag 7 oktober centraal.

Het zaaltje in het Maxima Centrum was half gevuld toen Dijkstra en Huizing hun verhaal begonnen, over De Nieuwe Route. Dat is een proces, waarin iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied ten westen van Burgum, van harte is uitgenodigd mee te werken aan een toekomstplan.

Nieuwe Route

De Nieuwe Route is eerder in Fryslân toegepast voor het behoud van het ziekenhuis in Dokkum. Nu heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel deze werkwijze uitgekozen om na twaalf jaar gesteggel eindelijk duidelijkheid te krijgen en vervolgens te geven over de invulling van het gebied ten westen van De Sintrale As.

De Nieuwe Route is een manier van participatie waarbij niet achteraf, maar vooraf een besluit wordt genomen. “De gemeenteraad heeft de kaders voor de gebiedsvisie vastgesteld (zoals: geen grootschalige woningbouw, wel ruimte voor meer recreatie; red.), nu gaan wij met iedereen die zich betrokken voelt de gebiedsvisie maken”, legt Huizing tijdens de bijeenkomst uit. “Voldoet de visie aan deze kaders, dan stelt de raad die visie vast en wordt deze uitgevoerd.”

Op weg naar een gebiedsvisie

Het gebied ten westen van Burgum, ingesloten tussen de Wide Ie, Flappefeart, Gaestmabuorren en de Sintrale As, is al jaren onderwerp van gesprek. Na een co-creatieproces is in 2022 een rapport gepresenteerd: Burgum-West, beschrijving van de voorkeursrichting op weg naar een gebiedsvisie.

Iedereen mag meedoen

Iedereen die wakker ligt van de kwestie of zich betrokken voelt bij dit gebied wordt uitgenodigd om mee te doen. Ook mensen die het er mogelijk niet mee eens zijn. Iedereen die mee doet wordt goed voorbereid op de dag waarop gezamenlijk een plan gemaakt wordt, door neutrale en onpartijdige procesbegeleiders. Van de bakker tot de notaris, iedereen wordt op dezelfde manier voorbereid. Er wordt een écht gezamenlijk plan gemaakt door iedereen die betrokken is. Niemand kan hier achteraf veranderingen in aanbrengen. Als het plan voldoet aan de gemeentelijke kaders, zal de gemeente het ook uitvoeren.

Wanneer gaat wat gebeuren?

De gemeenteraad heeft de kaders waaraan het gedragen plan voor Burgum-West moet voldoen op 21 september 2023 unaniem vastgesteld. Zaterdag 7 oktober was de optrommelbijeenkomst in Burgum. Woensdag 18 oktober wordt gesproken met de grondeigenaren en deelnemers aan het co-creatieproces. In de weken daarna vinden de voorbereidende gesprekken plaats met iedereen die wil meewerken aan dit plan. Tijdens deze gesprekken wordt uitgelegd hoe De Nieuwe Route werkt en wat er van deelnemers verwacht wordt.

Planvormingsdag 20 januari 2024

Het proces van De Nieuwe Route voor Burgum-West wordt op de planvormingsdag op zaterdag 20 januari 2024 afgesloten met een plan waar alle betrokkenen aan meewerken en mee (kunnen) instemmen. Voldoet het plan aan de kaders die de gemeenteraad heeft opgesteld, dan wordt het plan uitgevoerd.

Pilot

De gemeente Tytsjerksteradiel ziet dit proces een pilot (proef) als een logisch vervolg op de plannen en acties die eerder zijn ondernomen voor dit gebied. “Slaagt deze methode, dan is de gemeente van plan om De Nieuwe Route vaker in te zetten”, aldus procesbegeleider Berend Henk Huizing.

Bron: Actief Online

Deel dit bericht: