Ik besluit mee

Zelf meebeslissen over kwesties waarvan je wakker ligt of waar je bij betrokken bent, in de buurt, je stad of je organisatie.

Burgum-West

Besluit mee over de Uitvoeringsagenda Burgum-West/De Warren op de plandag 14 juni 2024

Opvang Spoorweg Hulst 

Besluit mee over de nieuwe flexibele opvang voor vluchtelingen en Oekraïners op de plandag 25 mei.

Waarom ikbesluitmee.nl?

Plannen zijn vaak al klaar en wie er wakker van ligt of zich betrokken voelt mag op één moment zijn stem laten horen en daarna tekenen bij het kruisje. Of hun opmerkingen, zorgen of ideeën nu meegenomen zijn of niet.

Herkenbaar? Niet vreemd dus dat mensen zich vaak niet meer gehoord voelen. Niet door de gemeente, niet door projectontwikkelaars en niet door directies en besturen. Hun beleving? Er wordt voor hen gedacht en besloten en daardoor haken ze af. Daarom werkt de gebruikelijke inspraak niet meer.

Wat bereikt De Nieuwe Route?

Bijeffecten van De Nieuwe Route
Bijeffecten van De Nieuwe Route? Heling van opgelopen (persoonlijke) schade. Oplossing van conflicten in de samenleving. En een stap in het herstel van vertrouwen in elkaar, in de beslissers en in democratische besluitvormingsprocessen.

Heft in eigen hand

Ikbesluitmee.nl zet mensen weer zélf aan het stuur. Zelf meebeslissen over kwesties in de buurt, de stad of in het bedrijf of de organisatie. Dit gebeurt volgens een radicaal andere methode: De Nieuwe Route. Die zorgt ervoor dat binnen kaders gedragen besluiten worden genomen door iedereen die zich betrokken voelt.

De Nieuwe Route in een notendop

Overheden

Sinds de invoering van de Omgevingswet hebben gemeenten, waterschappen en het rijk de wettelijke verplichting om omwonenden en andere betrokkenen bij plannen te betrekken. De Nieuwe Route biedt dé oplossing voor participatie.

Projectontwikkelaars

Steeds meer kwesties vragen om draagvlak in de omgeving en eigenaarschap van betrokkenen. Ook projectontwikkelaars zijn door de Omgevingswet wettelijk verplicht om de omgeving bij plannen te betrekken.

Bedrijven en organisaties

Grote bedrijven (denk aan Tata Steel en Schiphol) en organisaties (zorg en welzijn) zijn voor hun bedrijfsvoering steeds vaker afhankelijk van draagvlak in de directe leefomgeving. De Nieuwe Route biedt dé oplossing voor participatie.

Natuur- en terreinbeheerders

Natuur in ons land is schaars en iedereen wil er van kunnen genieten. Dat levert regelmatig kwesties op met tegengestelde belangen. Bijvoorbeeld het wel of niet afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen of het kappen van bomen voor natuurherstel.

Uitleg De Nieuwe Route bij gebiedsvisie Burgum-West

Besluit mee over het plan voor De Warren

17 juni 2024

Mienskip Burgum slaagt in maken plan voor De Warren

Wethouder Van Zandbergen nam 14 juni een plankaart voor De Warren in ontvangst. Met ruimte voor natuur en inclusieve landbouw naast toerisme en lokale verenigingen.
Omwonenden en Okraïners maken samen plan voor opvanglocatie Hulst

4 juni 2024

Cameratoezicht, extra boa en maandelijks overleg vluchtelingencentrum Hulst

Cameratoezicht, maandelijks overleg met omwonenden én extra toezicht door boa’s in plan voor nieuwe opvanglocatie in Hulst.
Burgemeester Ilona Jens van Haarst van gemeente Hulst neemt besluiten in ontvangst.
Foto © Bas Gijsel

31 mei 2024

Omwonenden en vluchtelingen besluiten samen over opvanglocatie

Maar liefst 35 gedragen besluiten is het resultaat van het participatieproces in Hulst over de nieuw te bouwen opvanglocatie voor vluchtelingen.